Beleidsplan Stichting Vrienden van de Kuip

1 november 2023

Inleiding

De Stichting Vrienden van de Kuip is opgericht met als voornaamste doel het behouden, ontwikkelen en exploiteren van De Kuip als state-of-the-art voetbalstadion voor Feyenoord. Het primaire uitgangspunt van de stichting is echter niet het maken van winst maar het waarborgen van de langetermijnbelangen van de voetbalgemeenschap en de supporters van Feyenoord.

Missie en visie

Missie: de missie van de Stichting Vrienden van de Kuip is het waarborgen van De Kuip als een modern en toonaangevend voetbalstadion dat voldoet aan de hoogste normen op het gebied van technologie, duurzaamheid en supporters-ervaringen.

Hierbij streven we naar het behoud van de rijke geschiedenis en traditie van De Kuip als thuisbasis van Feyenoord.

Visie: Onze visie is gericht op het creëren van een duurzame toekomst voor De Kuip waarbij we streven naar verbetering van de infrastructuur, faciliteiten en technologische voorzieningen. We willen De Kuip positioneren als een plek waar niet alleen voetbalwedstrijden plaatsvinden maar ook als een multifunctioneel complex dat ruimte biedt aan diverse evenementen en activiteiten.

Doelstellingen

  1. Het behoud en de renovatie van De Kuip als state-of-the-art voetbalstadion.
  2. Het ontwikkelen van duurzame en milieuvriendelijke initiatieven binnen het stadion.
  3. Het verbeteren van de supporters-ervaringen en het creëren van een gastvrije omgeving.
  4. Het aantrekken van subsidies, giften, donaties en andere financiële middelen om de doelstellingen te verwezenlijken.
  5. Het actief betrekken van de Feyenoordgemeenschap en andere belanghebbenden bij besluitvorming en activiteiten.

Werkwijze

  1. Samenwerking: de stichting zal nauw samenwerken met relevante partijen waaronder Feyenoord, lokale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties om gezamenlijke doelen te bereiken.
  2. Fondsenwerving: de stichting zal actief op zoek gaan naar subsidies, giften en donaties en zal innovatieve manieren van fondsenwerving verkennen om de financiële middelen te vergroten.
  1. Transparantie: de stichting zal transparant communiceren over haar activiteiten, financiën en besluitvormingsprocessen om het vertrouwen van donateurs en belanghebbenden te waarborgen.
  2. Duurzaamheid: bij alle beslissingen en activiteiten zal de stichting streven naar duurzaamheid en milieubewustzijn met het oog op een verantwoorde exploitatie van De Kuip.
  3. Supporters-participatie: de stichting zal actief streven naar betrokkenheid van de Feyenoord-supporters bij de besluitvorming en activiteiten zodat de stem van de gemeenschap gehoord wordt.

Financiën

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften en donaties, erfstellingen of legaten en andere verkregen middelen. Erfstellingen zullen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving om de financiële positie van de stichting te beschermen.

De financiën zullen zorgvuldig worden beheerd en de stichting zal periodieke rapportages uitbrengen over de financiële stand van zaken aan de donateurs en belanghebbenden.

ANBI en beloningsbeleid

Stichting Vrienden van de Kuip wordt door de belasting aangemerkt als een ANBI instelling. Het RSIN nummer is 859626301.

Het beloningsbeleid

Zowel de bestuursleden als de Raad van Advies van de Stichting Vrienden van de Kuip ontvangen geen beloning. Onkosten voor het werven van gelden kunnen wel vergoed worden.

Conclusie

De Stichting Vrienden van de Kuip staat voor een ambitieuze maar haalbare missie.

Door samenwerking, transparantie, duurzaamheid en supporters-participatie centraal te stellen, streven we naar het realiseren van onze doelstellingen en het veiligstellen van de toekomst van De Kuip als een iconisch voetbalstadion voor Feyenoord.